Festimo.pl profesjonalna wycena nieruchomości

Festimo - Wycena nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Wyceniamy domy, mieszkania, działki budowlane, grunty rolne, grunty pod zabudowę komercyjną, lokale i budynki użytkowe - na terenie województwa pomorskiego, w szczególności w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie, Gdańsku i Sopocie.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług.

Właścicielem firmy FESTIMO jest Alicja Fenska, niezależny rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 5654, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Posiadamy uprawnienia do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
a także dla Urzędów Skarbowych.

Rzeczoznawca jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie zleconej wyceny.

Festimo.pl wycena nieruchomości Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo

Na czym polega wycena nieruchomości?

Sporządzenie operatu szacunkowego poprzedza wizyta rzeczoznawcy majątkowego na wycenianej nieruchomości, tzw. oględziny nieruchomości. Rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną nieruchomości oraz wykonuje pomiary i szkice poszczególnych pomieszczeń. Ustalamy razem cel wyceny oraz spisujemy umowę o sporządzenie operatu szacunkowego. Podczas oględzin należy przekazać rzeczoznawcy posiadaną dokumentację dotyczącą nieruchomości. Poniżej znajdą Państwo spis dokumentów niezbędnych w procesie wyceny. Jeżeli nie posiadają Państwo tych dokumentów, pomożemy je uzyskać.

Festimo.pl wycena nieruchomości Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo Następnie rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy. Jest to kilkudziesięciostronicowa opinia o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy zawiera opis nieruchomości: stanu prawnego, oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków, uwarunkowań planistycznych, lokalizacji i otoczenia, stanu technicznego i standardu wykończenia, zagospodarowania działki oraz opis zastosowanych technik i metod wyceny, analizę rynku nieruchomości podobnych, procedurę obliczenia wartości nieruchomości, uzasadnienie wyniku wyceny, zdjęcia nieruchomości oraz niezbędne załączniki, określone przepisami. Opracowanie operatu szacunkowego trwa kilka dni. Nasze operaty szacunkowe, jak również wszelakie opinie i ekspertyzy, opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Dbamy, aby nasze prace były dla Państwa czytelne i przejrzyste.

Spis dokumentów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia wyceny:

  • Wycena działki: akt notarialny sprzedaży nieruchomości lub numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, ewentualnie: mapa z uzbrojeniem terenu, decyzja o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę,
  • Wycena domu: akt notarialny sprzedaży nieruchomości lub numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie budynku, projekt architektoniczno – budowlany, ewentualnie: wypis z kartoteki budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy
  • Wycena lokalu: akt notarialny sprzedaży nieruchomości, bądź numer księgi wieczystej, natomiast w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, ewentualnie: wypis z kartoteki lokalu, dane powierzchniowe oraz rzut lokalu

Rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami). Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej i mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia zawodowe - od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Centralny rejestr jest dostępny w Internecie pod adresem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.